कम्पनीको आठौँ बार्षिक साधारण सभामा भएको काम कारवाहीको विवरण (माइन्युट)

Kindly download the attachment for detial minute.

Download File

Pick up your email from anywhere!