प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०७२।८।१०

यस जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को आन्तरिक लेखापरिक्षण गराउने प्रयोजनको लागि मिति २०७२।०६।२८ गते माग गरिएको प्रस्ताव बमोजिम २०७२।०७।१६ गते कार्यालय समयभित्र दर्ता हुन आएका शिलवन्दी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावहरुको गुणस्तर र लागत विधिबाट मुल्यांकन गर्दा श्री Joshi & Bhandari, Dillibazar, Kathmandu प्रस्तावदाताले सवैभन्दा उच्चतम अंङ्क प्राप्त गरेकोले उक्त प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि छनौट गरिएको व्यहोरा सवै प्रस्तावदाताहरुसमेतलाई जानाकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project