दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०७१।३।९

यस जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको Enterprise Resource Planning खरिद सम्वन्धी (शिल्ड कोटेशन नं ०३-०७०।७१-प्याकेज-३) कार्यको लागि मिति २०७१।१।३ मा प्रथम पटक गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकीमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०७१।०१।१९ गते दिनको १२ वजेसम्ममा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई न्यूनतम मुल्यांकित अंक रु.८५२,२१२।— (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको श्री IT Nepal Pvt. Ltd. कुपण्डोल, ललितपुर को दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८ को विनियम १३८(१२) अनुसार सवै दरभाउपत्रदाताहरु समेतको जानाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project