दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०७१।१।३०

यस जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको लागि आवश्यक पर्ने मोटरसाइकल २ थान खरिदसम्वन्धी (शिल्ड कोटेशन नं ०२-०७०।७१-प्याकेज-२) कार्यको लागि मिति २०७१।०१।०१ मा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०७१।०१।१६ गते दिनको १२ वजेसम्ममा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा न्यून अंक रु.३३३,९८२।३० (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको श्री VG Automobiles प्रा.लि. टेकु, काठमाण्डौंको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८ को विनियम १३८(१२) अनुसार सवै दरभाउपत्रदातावालाहरु समेतको जानाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।