दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०७१।१।१४

यस कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने Laptop Computer, Server Computer, CCTV Camera र UPS सप्लाई, डेलिभरी तथा इन्स्टलेसन सम्वन्धी (प्याकेज १) कार्यको लागि मिति २०७०।१२।१२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०७०।१२।२७ गते दिनको १२ वजेसम्ममा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई CCTV Camera बाहेक सबैभन्दा न्यून अंक रु. ५,३८,२००। (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको ग्लोबल लिंक टेक्नोलोजी प्रा.लि. थापाथली, काठमाण्डौंको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८ को विनियम १३८ (१२) अनुसार सवै दरभाउपत्रदातावालाहरु समेतको जानाकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project