विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे

यस कम्पनीले २५ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अगुवाईमा सहवित्तीयकरण (Consortium Financing) अन्तर्गत सहभागी भै ऋण लगानी गर्ने नीति भएकोले बैंक तथा वित्तीय मार्फत अध्ययन भई लगानीको लागि Pipeline मा रहेका र थप पूँजीको आवश्यकता परी श्रोतको खोजी भइरहेको अवस्था भएमा त्यस्ता परियोजनाहरुमा यस कम्पनी पनि Co-Partner को रुपमा लगानी गर्न इच्छुक भएकोले २५ मेगावाट वा सो भन्दा बढि क्षमताका आयोजनाहरु भएमा सो को विस्तृत विवरण यस कम्पनीलाई यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।