दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०६८।९।२८

प्रस्तुत सन्दर्भमा कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने लाइट फिक्सचर्स, कम्प्यूटर, इपिएबिएक्स, फोटोकपी सप्लाई, डेलिभरी तथा इन्स्टलेसन सम्बन्धी (प्याकेज ३) कार्यको लागि मिति २०६८।९।८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति ०६८।९।२३ सम्ममा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा न्यून अंक रु. ११,२४,२५०।०० (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको एएफई होम डेकोरेशन प्रा.लि.को दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८ को विनियम ११६ तथा १४७ अनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।