दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०६८।९।२८

प्रस्तुत सन्दर्भमा कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने लाइट फिक्सचर्स, कम्प्यूटर, इपिएबिएक्स, फोटोकपी सप्लाई, डेलिभरी तथा इन्स्टलेसन सम्बन्धी (प्याकेज ३) कार्यको लागि मिति २०६८।९।८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति ०६८।९।२३ सम्ममा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा न्यून अंक रु. ११,२४,२५०।०० (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको एएफई होम डेकोरेशन प्रा.लि.को दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८ को विनियम ११६ तथा १४७ अनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project