सिलवन्दी दरभाउपत्र बदर गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०६८।८।७

यस कम्पनीको कार्यालय पार्टिशन तथा वायरिङ्ग सम्वन्धी (प्याकेज १) कार्यको लागि मिति २०६८।६।३० मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०६८।७।१६ मा दाखिला भएका वोलपत्रहरु मूल्यांकन गरी सबैभन्दा न्यून अंक कबूल गर्ने श्री भूमे ठाकुर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई सम्झौता गर्न आव्हान गरिएकोमा निजले उक्त कार्यको सम्झौता गर्न इन्कार गरेकोले निजको धरौटी जफत गरी दोश्रो न्यून अंक कबुल गर्ने श्री ब्राइट कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई मिति २०६८।८।१ मा सम्झौता गर्न आव्हान गरिएकोमा निजले समेत सम्झौता गर्न इन्कार गरेकोले निजको समेत धरौटी जफत गरी मिति २०६८।८।५ को निर्णयानुसार प्रस्तुत शिलवन्दी कोटेशन नं. १, ०६८।०६९ (प्याकेज १) को सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project