दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०६८।७।२८

प्रस्तुत सन्दर्भमा यस कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने एयरकण्डिशन सप्लाई तथा इन्स्टलेशन सम्बन्धी कार्यको लागि मिति २०६८।७।६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति ०६८।७।२२ मा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा न्यून अंक रु. ६,०८,०००।०० (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको टेक्नो ट्रेड प्रा.लि. को दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२) अनुसार सबै दरभाउपत्रवाला समेतको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।