दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे

मितिः २०६८।७।२८

प्रस्तुत सन्दर्भमा यस कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रिकल लाइट, पिक्चर तथा कम्प्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामान सप्लाई सम्बन्धी कार्यको लागि मिति २०६८।७।६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति ०६८।७।२२ मा दर्ता भएका तीन वटा सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये कुनै पनि दरभाउ पत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले मिति २०६८।७।२८ को निर्णयानुसार सम्पूर्ण दरभाउपत्र रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।