दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे

मितिः २०६८।७।२८

प्रस्तुत सन्दर्भमा यस कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रिकल लाइट, पिक्चर तथा कम्प्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामान सप्लाई सम्बन्धी कार्यको लागि मिति २०६८।७।६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति ०६८।७।२२ मा दर्ता भएका तीन वटा सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये कुनै पनि दरभाउ पत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले मिति २०६८।७।२८ को निर्णयानुसार सम्पूर्ण दरभाउपत्र रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project