दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको बारे

मितिः २०६८।७।२३

यस कम्पनीको कार्यालय पार्टिसन तथा वायरिङ्ग सम्बन्धी कार्यको लागि मिति २०६८।६।३० मा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति ०६८।७।१६ मा दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा न्यून रु. ९,५५,९००।८३ (मू.अ.कर बाहेक) कबूल भई पेश भएको भूमे ठाकुर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि, अनामनगर, काठमाण्डौको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२) अनुसार सबै दरभाउपत्रवाला समेतको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project