रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

[प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७४।०३।२७]