नायव महाप्रबन्धक (वित्त) पदको प्रस्तुतीकरण र

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

मिति २०७०।१२।१७ गते गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना अनुसार नायव महाप्रबन्धक (वित्त) तह (११) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदबारहरुको  प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता मिति २०७१।०२।०७ गते बुधबार विहान ७ बजे कायम गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उम्मेदवारहरुले आवेदनकासाथ पेश गरेको प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सहित कम्पनीले प्रदान गरेको प्रबेश–पत्र लिई तोकिएको दिन समयमै उपस्थित हुन यसै सुचना मार्फत जानाकारी गराईन्छ ।

पदपुर्ति उपसमिति