Policies/Documents

 

Nepali

English

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र, २०६८ (पाचौं संशोधन, २०७२ सहित)

 

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली, २०६८ (पाचौं संशोधन, २०७२ सहित)

 

कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु (तेस्रो संशोधन, २०७२ सहित)

 

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र (पाँचौं संशोधन), २०७२, कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु (चौथो संशोधन), २०७२ तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली (पाँचौं संशोधन), २०७२

-

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र (पाँचौं संशोधन), २०७२, कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु (चौथो संशोधन), २०७२ तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली (पाँचौं संशोधन), २०७२ को तीन महले

-

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र, २०६८

Memorandum of Association of Jalbidhyut Lagani Tatha Bikash Company Limited

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली, २०६८

Articles of Association of Jalbidhyut Lagani Tatha Bikash Company Limited

कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु

Policy Standards on the Operation of the Company

आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८

 

कर्मचारी (सेवा शर्त) विनियमावली, २०६८