Policies/Documents

 

Nepali

English

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र, २०६८ (पाचौं संशोधन, २०७२ सहित)

 

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली, २०६८ (पाचौं संशोधन, २०७२ सहित)

 

कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु (तेस्रो संशोधन, २०७२ सहित)

 

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र (पाँचौं संशोधन), २०७२, कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु (चौथो संशोधन), २०७२ तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली (पाँचौं संशोधन), २०७२

-

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र (पाँचौं संशोधन), २०७२, कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु (चौथो संशोधन), २०७२ तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली (पाँचौं संशोधन), २०७२ को तीन महले

-

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र, २०६८

Memorandum of Association of Jalbidhyut Lagani Tatha Bikash Company Limited

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली, २०६८

Articles of Association of Jalbidhyut Lagani Tatha Bikash Company Limited

कम्पनी सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु

Policy Standards on the Operation of the Company

आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६८

 

कर्मचारी (सेवा शर्त) विनियमावली, २०६८

 

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project